Werk maken van vakmanschap

Goed opgeleide vakmensen. We hebben ze in West-Brabant keihard nodig. Want alleen met hen worden we een toekomstig weerbare, economische duurzame en krachtige regio. En goed opgeleide vakmensen zijn noodzakelijk om onze grote uitdagingen te realiseren. Bijvoorbeeld in de zorg en de energievoorziening. Daarom blijft de Agenda Beroepsonderwijs West-Brabant onmisbaar. Met deze agenda maken onderwijs, bedrijfsleven en overheden werk van vakmanschap. Voor het opleiden van mensen die naast vakman of vakvrouw, ook wendbaar, weerbaar, sociaal vaardig en creatief zijn en hun leven lang blijven leren.

West-Brabant wil een ‘Hub voor vernieuwend ondernemerschap’ worden. Dat gaat niet vanzelf: de uitdagingen zijn groot. We hebben flinke en moeilijke veranderopgaven als de woningbouw en vergroening en tegelijkertijd een krappe arbeidsmarkt. Eind 2021 telde onze regio een recordaantal van 14.200 vacatures. Daardoor staan nu al alle seinen op rood binnen een groot aantal sectoren. Denk maar aan de ICT, de techniek, de zorg, het onderwijs en de overheid. Het is dus cruciaal dat we in een ‘lerende economie’ alle talent in West-Brabant voortdurend aanspreken én ontwikkelen. Daarom moeten beroepsonderwijs, bedrijfsleven en overheden samen werk blijven maken van het beroepsonderwijs. De Agenda Beroepsonderwijs West-Brabant jaagt die samenwerking aan en blijft dat de komende jaren doen.

Wat is de Agenda Beroepsonderwijs?

Projecten voor het beroepsonderwijs: er zijn er al veel in onze regio. Koppel ze aan elkaar en vaak wordt de kwaliteit beter. Ze worden ook meer in samenhang opgezet en uitgevoerd. Zo ontstaat meer slimme daadkracht. “En dat is precies wat we nodig hebben om meer mensen gericht op te leiden tot arbeidsfitte medewerkers of ondernemers. Daarom zijn bestuurders vanuit het bedrijfsleven, de gemeenten en de beroepsonderwijsinstellingen samen de Agenda Beroepsonderwijs gestart,” legt programmamanager Ad Verbogt uit. “Deze werkt als verbinder, aanjager en initiator van projecten die het beroepsonderwijs versterken. We ontdekken de projecten en maken ze zichtbaar. We verbinden ze met initiatieven en partners en zorgen voor een cross-sectorale aanpak.
Onze ambities zijn helder: we willen dat het (beroeps)onderwijsaanbod nauwer aansluit bij de vraag van de arbeidsmarkt, dat meer vo-leerlingen en mbo-studenten succesvol uitstromen naar werk of een vervolgopleiding en dat meer mensen kans hebben op werk.”

Ontdekken, tonen, verbinden en stimuleren
Hoe dat in de praktijk werkt blijkt bijvoorbeeld uit de inrichting van een hybride leeromgeving logistiek in Moerdijk. Ad Verbogt licht toe: ‘Er is groen licht voor een nieuw Logistiek Park in Moerdijk. Goed nieuws natuurlijk. Tegelijkertijd zegt de helft van de logistieke ondernemers in de regio dat ze een tekort heeft aan personeel. En we weten dat in het mbo en hbo allerlei logistieke opleidingen worden heringericht. Hoe zorgen we vanuit die drie ontwikkelingen voor goede oplossingen voor alle partijen? De Agenda Beroepsonderwijs legde de benodigde verbindingen om een inrichting van een hybride leeromgeving Logistiek te verkennen. Met als doel meer samen te werken op het gebied van personeel, verdere flexibilisering van het beroepsonderwijs én de versterking van duurzame partnerships met het bedrijfsleven. Die verbindende rol zoeken we door de hele regio heen, op allerlei thema’s voor het beroepsonderwijs en tussen steeds wisselende en uiteenlopende partijen.”

Wie doen er al mee?

Het helpt daarbij natuurlijk mee dat de rol van de Agenda Beroepsonderwijs breed gedragen wordt door bestuurders van vmbo-, mbo-, en hbo-scholen, de zestien West-Brabantse gemeenten (www.west-brabant.eu) en VNO-NCW vanuit bedrijfsleven. Ad Verbogt: “Telkens kijken we of we de juiste partijen aan tafel hebben. Dit leidt steeds tot nieuwe aanwas en zo bouwen we de krachtige cirkel van ambassadeurs verder uit. We kijken ook buiten de eigen regio. We gaan bijvoorbeeld in gesprek met andere regionale initiatieven en sluiten aan bij provinciale en landelijke ontwikkelingen zoals ‘Sterk Beroepsonderwijs’, een samenwerking van het Ministerie van OCW, de VO-raad en de MBO Raad.”

De plannen: herhaling, verdieping, vernieuwing

Een stevige basis voor samenwerking vanuit de Agenda is er dus. Nu is het zaak om door te pakken, zegt Rob Neutelings, bestuursvoorzitter beroepsonderwijs Curio en voorzitter van de Agenda. “Inmiddels is de Agenda drie jaar actief en is het gelukt om het beroepsonderwijs op de kaart te zetten. Nu staan we aan de vooravond van een nieuwe bestuursperiode. Daarin worden we met nieuwe uitdagingen geconfronteerd. De grote veranderingen, krapte op de arbeidsmarkt. Dat vraagt om herhaling en verdieping van de programmalijnen van de Agenda.” Voor de periode van 2022 tot 2025 heeft de Agenda dan ook drie nieuwe programmalijnen opgesteld. “Allereerst willen we nog beter aansluiten bij economische en maatschappelijke uitdagingen en transities. Vooral gericht op de vier topsectoren in de regio en transitieopgaven als zorgtransitie, digitalisering, vergroening, energie- en duurzaamheid. De tweede programmalijn werkt aan het thema Een leven lang ontwikkelen. Door bijvoorbeeld de match van vraag en aanbod via beroepsonderwijs te vergroten en de initiële instroom in relevante beroepsopleidingen te behouden. Maar ook door werk te maken van zijinstroom en buitenlandse arbeidskrachten, en taal en ICT-geletterdheid. De derde programmalijn richt zich op moderne vormen van samenwerking als hybride leren, lerende netwerken, campusvorming, cross-sectoraal opleiden en onderzoek.”

Doe mee!

Het is duidelijk: in West-Brabant hebben we iedereen nodig voor én op de arbeidsmarkt. Daarom willen we de Agenda Beroepsonderwijs nog verder verbeteren met mooie resultaten. Met een passend programma voor de periode 2022-2025. Waarbij we de verbinding blijven zoeken in de samenwerking van alle stakeholders in de regio. Dat legt – samen met het optimaliseren van de doorlopende leerlijnen tussen het voorgezet onderwijs en het beroepsonderwijs – de basis voor de toekomst van West-Brabantse leerlingen, studenten en een gezonde economie en arbeidsmarkt. Samen werken we aan beroepswerk in West-Brabant. Doe je mee? Neem dan contact op via agendabowb.nl/contact/.

Lees meer over de werking van de Agenda Beroepsonderwijs als vliegwiel voor economisch en maatschappelijke transities.

Agenda Beroepsonderwijs West-Brabant