''Er moeten meer jongeren voor de energietransitie gaan kiezen''

Ambassadeur Avans Hogeschool sloot eind vorig jaar met een aantal techniek organisaties een pact om het tekort aan technisch opgeleid personeel tegen te gaan. De onderwijsinstelling helpt hiermee het tempo van de energietransitie te versnellen. Met de Avans Academie Associate wordt bekeken hoe de zijinstroom kan worden verhoogd, om ook meer oudere werknemers enthousiast te... Read more »


Contact


Meer informatie

Project

'Er moeten meer jongeren voor de energietransitie gaan kiezen'

Ambassadeur Avans Hogeschool sloot eind vorig jaar met een aantal techniek organisaties een pact om het tekort aan technisch opgeleid personeel tegen te gaan. De onderwijsinstelling helpt hiermee het tempo van de energietransitie te versnellen. Met de Avans Academie Associate wordt bekeken hoe de zijinstroom kan worden verhoogd, om ook meer oudere werknemers enthousiast te maken voor de branche.

Lees het volledige artikel

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs

Ondernemers

Overheid

Locatie

'Onderwijsinstellingen en gemeente Breda versterken samenwerking Urban living lab'

Avans Hogeschool, BUas, Curio, De Rooi Pannen, NLDA en de gemeente Breda ondertekende onlangs een intentieverklaring waarin de samenwerking die is gestart met de City Deal Kennis Maken wordt voortgezet in het Urban Living Lab Breda (ULLB). Met het ondertekenen verbinden het onderwijs en haar studenten zich aan de toekomst van de stad.  Lees hier... Read more »


Contact


Meer informatie

Project

Onderwijsinstellingen en gemeente Breda versterken samenwerking Urban living lab

Avans Hogeschool, BUas, Curio, De Rooi Pannen, NLDA en de gemeente Breda ondertekende onlangs een intentieverklaring waarin de samenwerking die is gestart met de City Deal Kennis Maken wordt voortgezet in het Urban Living Lab Breda (ULLB). Met het ondertekenen verbinden het onderwijs en haar studenten zich aan de toekomst van de stad. 

Lees hier het volledige artikel

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs

Ondernemers

Overheid

Locatie

'Werk maken van vakmanschap'

Goed opgeleide vakmensen. We hebben ze in West-Brabant keihard nodig. Want alleen met hen worden we een toekomstig weerbare, economische duurzame en krachtige regio. En goed opgeleide vakmensen zijn noodzakelijk om onze grote uitdagingen te realiseren. Bijvoorbeeld in de zorg en de energievoorziening. Daarom blijft de Agenda Beroepsonderwijs West-Brabant onmisbaar. Met deze agenda maken onderwijs,... Read more »


Contact


Meer informatie

Project

Werk maken van vakmanschap

Goed opgeleide vakmensen. We hebben ze in West-Brabant keihard nodig. Want alleen met hen worden we een toekomstig weerbare, economische duurzame en krachtige regio. En goed opgeleide vakmensen zijn noodzakelijk om onze grote uitdagingen te realiseren. Bijvoorbeeld in de zorg en de energievoorziening. Daarom blijft de Agenda Beroepsonderwijs West-Brabant onmisbaar. Met deze agenda maken onderwijs, bedrijfsleven en overheden werk van vakmanschap. Voor het opleiden van mensen die naast vakman of vakvrouw, ook wendbaar, weerbaar, sociaal vaardig en creatief zijn en hun leven lang blijven leren.

West-Brabant wil een 'Hub voor vernieuwend ondernemerschap' worden. Dat gaat niet vanzelf: de uitdagingen zijn groot. We hebben flinke en moeilijke veranderopgaven als de woningbouw en vergroening en tegelijkertijd een krappe arbeidsmarkt. Eind 2021 telde onze regio een recordaantal van 14.200 vacatures. Daardoor staan nu al alle seinen op rood binnen een groot aantal sectoren. Denk maar aan de ICT, de techniek, de zorg, het onderwijs en de overheid. Het is dus cruciaal dat we in een ‘lerende economie’ alle talent in West-Brabant voortdurend aanspreken én ontwikkelen. Daarom moeten beroepsonderwijs, bedrijfsleven en overheden samen werk blijven maken van het beroepsonderwijs. De Agenda Beroepsonderwijs West-Brabant jaagt die samenwerking aan en blijft dat de komende jaren doen.

Wat is de Agenda Beroepsonderwijs?

Projecten voor het beroepsonderwijs: er zijn er al veel in onze regio. Koppel ze aan elkaar en vaak wordt de kwaliteit beter. Ze worden ook meer in samenhang opgezet en uitgevoerd. Zo ontstaat meer slimme daadkracht. “En dat is precies wat we nodig hebben om meer mensen gericht op te leiden tot arbeidsfitte medewerkers of ondernemers. Daarom zijn bestuurders vanuit het bedrijfsleven, de gemeenten en de beroepsonderwijsinstellingen samen de Agenda Beroepsonderwijs gestart,” legt programmamanager Ad Verbogt uit. “Deze werkt als verbinder, aanjager en initiator van projecten die het beroepsonderwijs versterken. We ontdekken de projecten en maken ze zichtbaar. We verbinden ze met initiatieven en partners en zorgen voor een cross-sectorale aanpak.
Onze ambities zijn helder: we willen dat het (beroeps)onderwijsaanbod nauwer aansluit bij de vraag van de arbeidsmarkt, dat meer vo-leerlingen en mbo-studenten succesvol uitstromen naar werk of een vervolgopleiding en dat meer mensen kans hebben op werk.”

Ontdekken, tonen, verbinden en stimuleren
Hoe dat in de praktijk werkt blijkt bijvoorbeeld uit de inrichting van een hybride leeromgeving logistiek in Moerdijk. Ad Verbogt licht toe: ‘Er is groen licht voor een nieuw Logistiek Park in Moerdijk. Goed nieuws natuurlijk. Tegelijkertijd zegt de helft van de logistieke ondernemers in de regio dat ze een tekort heeft aan personeel. En we weten dat in het mbo en hbo allerlei logistieke opleidingen worden heringericht. Hoe zorgen we vanuit die drie ontwikkelingen voor goede oplossingen voor alle partijen? De Agenda Beroepsonderwijs legde de benodigde verbindingen om een inrichting van een hybride leeromgeving Logistiek te verkennen. Met als doel meer samen te werken op het gebied van personeel, verdere flexibilisering van het beroepsonderwijs én de versterking van duurzame partnerships met het bedrijfsleven. Die verbindende rol zoeken we door de hele regio heen, op allerlei thema’s voor het beroepsonderwijs en tussen steeds wisselende en uiteenlopende partijen.”

Wie doen er al mee?

Het helpt daarbij natuurlijk mee dat de rol van de Agenda Beroepsonderwijs breed gedragen wordt door bestuurders van vmbo-, mbo-, en hbo-scholen, de zestien West-Brabantse gemeenten (www.west-brabant.eu) en VNO-NCW vanuit bedrijfsleven. Ad Verbogt: “Telkens kijken we of we de juiste partijen aan tafel hebben. Dit leidt steeds tot nieuwe aanwas en zo bouwen we de krachtige cirkel van ambassadeurs verder uit. We kijken ook buiten de eigen regio. We gaan bijvoorbeeld in gesprek met andere regionale initiatieven en sluiten aan bij provinciale en landelijke ontwikkelingen zoals ‘Sterk Beroepsonderwijs’, een samenwerking van het Ministerie van OCW, de VO-raad en de MBO Raad.”

De plannen: herhaling, verdieping, vernieuwing

Een stevige basis voor samenwerking vanuit de Agenda is er dus. Nu is het zaak om door te pakken, zegt Rob Neutelings, bestuursvoorzitter beroepsonderwijs Curio en voorzitter van de Agenda. “Inmiddels is de Agenda drie jaar actief en is het gelukt om het beroepsonderwijs op de kaart te zetten. Nu staan we aan de vooravond van een nieuwe bestuursperiode. Daarin worden we met nieuwe uitdagingen geconfronteerd. De grote veranderingen, krapte op de arbeidsmarkt. Dat vraagt om herhaling en verdieping van de programmalijnen van de Agenda.” Voor de periode van 2022 tot 2025 heeft de Agenda dan ook drie nieuwe programmalijnen opgesteld. “Allereerst willen we nog beter aansluiten bij economische en maatschappelijke uitdagingen en transities. Vooral gericht op de vier topsectoren in de regio en transitieopgaven als zorgtransitie, digitalisering, vergroening, energie- en duurzaamheid. De tweede programmalijn werkt aan het thema Een leven lang ontwikkelen. Door bijvoorbeeld de match van vraag en aanbod via beroepsonderwijs te vergroten en de initiële instroom in relevante beroepsopleidingen te behouden. Maar ook door werk te maken van zijinstroom en buitenlandse arbeidskrachten, en taal en ICT-geletterdheid. De derde programmalijn richt zich op moderne vormen van samenwerking als hybride leren, lerende netwerken, campusvorming, cross-sectoraal opleiden en onderzoek.”

Doe mee!

Het is duidelijk: in West-Brabant hebben we iedereen nodig voor én op de arbeidsmarkt. Daarom willen we de Agenda Beroepsonderwijs nog verder verbeteren met mooie resultaten. Met een passend programma voor de periode 2022-2025. Waarbij we de verbinding blijven zoeken in de samenwerking van alle stakeholders in de regio. Dat legt - samen met het optimaliseren van de doorlopende leerlijnen tussen het voorgezet onderwijs en het beroepsonderwijs - de basis voor de toekomst van West-Brabantse leerlingen, studenten en een gezonde economie en arbeidsmarkt. Samen werken we aan beroepswerk in West-Brabant. Doe je mee? Neem dan contact op via agendabowb.nl/contact/.

Lees meer over de werking van de Agenda Beroepsonderwijs als vliegwiel voor economisch en maatschappelijke transities.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs

Ondernemers

Overheid

Locatie

'Meer instroom zorgpersoneel dankzij samenwerking gemeente Breda en Thebe'

De gemeente Breda, Thebe en onderwijsorganisatie Curio zijn samen een werk-leertraject gestart. In deze unieke samenwerking levert de gemeente Breda kandidaten aan die bij Thebe starten met een proefperiode van drie maanden. Wanneer Thebe besluit de kandidaat aan te nemen, wordt een contract aangeboden met de mogelijkheid om een opleiding te volgen via Curio. Meer... Read more »


Contact


Meer informatie

Project

Meer instroom zorgpersoneel dankzij samenwerking gemeente Breda en Thebe

De gemeente Breda, Thebe en onderwijsorganisatie Curio zijn samen een werk-leertraject gestart. In deze unieke samenwerking levert de gemeente Breda kandidaten aan die bij Thebe starten met een proefperiode van drie maanden. Wanneer Thebe besluit de kandidaat aan te nemen, wordt een contract aangeboden met de mogelijkheid om een opleiding te volgen via Curio. Meer weten of dit traject, lees hier het volledige artikel

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs

Ondernemers

Overheid

Locatie

'Gemeente Roosendaal sluit ook aan bij netwerkorganisatie Samen in de Regio'

Onlangs is de netwerkorganisatie Samen in de Regio verder uitgebreid met de gemeente Roosendaal. Wethouder René van Ginderen van de gemeente Roosendaal en Anita Karremans, directeur Samen in de Regio bevestigden het partnerschap met een handtekening. De samenwerking past bij de visie “Sterke Steden West-Brabant’. Een project waarbij Bergen op Zoom, Roosendaal, Etten-Leur, Breda en... Read more »


Contact


Meer informatie

Project

Gemeente Roosendaal sluit ook aan bij netwerkorganisatie Samen in de Regio

Onlangs is de netwerkorganisatie Samen in de Regio verder uitgebreid met de gemeente Roosendaal. Wethouder René van Ginderen van de gemeente Roosendaal en Anita Karremans, directeur Samen in de Regio bevestigden het partnerschap met een handtekening. De samenwerking past bij de visie “Sterke Steden West-Brabant’. Een project waarbij Bergen op Zoom, Roosendaal, Etten-Leur, Breda en Oosterhout intensief samenwerken.
Lees hier het volledige artikel

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs

Ondernemers

Overheid

Locatie

'DELTA AGRIFOOD BUSINESS (DAB) TIMMERT AAN DE WEG'

Sinds de oprichting van het Delta Agrifood Business (DAB) in 2019 is er veel gebeurd in dit voormalige “Suikerlab” in Bergen op Zoom. DAB is een open innovatie- en expertisecentrum van bedrijfsleven en onderwijs op het gebied van plantbased agrifood. Hier wordt werk gemaakt van de verschuiving van dierlijke naar plantaardige eiwitten, gepersonaliseerde voedselontwikkeling (o.a.... Read more »


Contact


Meer informatie

Project

DELTA AGRIFOOD BUSINESS (DAB) TIMMERT AAN DE WEG

Sinds de oprichting van het Delta Agrifood Business (DAB) in 2019 is er veel gebeurd in dit voormalige “Suikerlab” in Bergen op Zoom.

DAB is een open innovatie- en expertisecentrum van bedrijfsleven en onderwijs op het gebied van plantbased agrifood. Hier wordt werk gemaakt van de verschuiving van dierlijke naar plantaardige eiwitten, gepersonaliseerde voedselontwikkeling (o.a. 3D-printing) en ook op duurzame voedselverpakkingstechnieken en -materialen.

Inmiddels hebben 16 bedrijven en organisaties er hun intrek bij de broedplaats DAB gevonden. Bekende, grote en belangrijke partners hierin zijn onder andere Lamb Weston, Cosun en Protix. Daarnaast zijn ook een aantal startups gevestigd.

Een mooi voorbeeld van zo’n startup is Major21, die vol passie vertellen over het vriesdrogen van groente en fruit voor maaltijdvervangers.

Lees hier het volledige artikel:
Jonge ondernemers maken maaltijdvervangers in suikerlab een gezonde oplossing

Meer weten over alles wat er binnen het DAB gebeurt, kijk dan op hun site

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs

Ondernemers

Overheid

Locatie

'PROJECT ZORGKRACHT HELPT MENSEN AAN EEN BAAN'

Door het grote personeelstekort zitten zorgorganisaties al jaren met de handen in het haar. De coronacrisis laat het goed zien: er is behoefte aan extra medewerkers die snel inzetbaar zijn. Maar hoe regel je dat? Door vooral heel praktisch en laagdrempelig te denken, is de insteek van het West-Brabantse project Zorgkracht. Naast Curio en de... Read more »


Contact


Meer informatie

Project

PROJECT ZORGKRACHT HELPT MENSEN AAN EEN BAAN

Door het grote personeelstekort zitten zorgorganisaties al jaren met de handen in het haar. De coronacrisis laat het goed zien: er is behoefte aan extra medewerkers die snel inzetbaar zijn. Maar hoe regel je dat? Door vooral heel praktisch en laagdrempelig te denken, is de insteek van het West-Brabantse project Zorgkracht.

Naast Curio en de gemeente Breda werken er acht zorginstellingen mee aan Zorgkracht. Net als in de rest van Nederland kampen ook deze zorginstellingen met personeelstekort. De komende jaren lijkt de behoefte aan goed zorgpersoneel alleen maar verder toe te nemen. De Zorgschool, een samenwerking van de gemeente Breda, zorginstellingen en het beroepsonderwijs, kijkt daarom naar een goede manier om het aantal opleidingsplaatsen en kandidaten te vergroten. Samen creëren zij nieuwe mogelijkheden om mensen te interesseren in het werken in de zorg. Zo realiseren zij nieuwe vormen van onderwijs die aansluiten bij de behoefte van zowel kandidaten als de zorginstellingen. In april 2021 zijn de eerste 15 kandidaten met de opstart-opleiding Zorgkracht gestart. Een deel hiervan heeft inmiddels een betaalde baan in de zorg.

Lees hier het volledige artikel:
Na 10-jaar in de bijstand werkt Debbie nu in de zorg

Bron foto: © peter van trijen/pix4profs

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs

Ondernemers

Overheid

Locatie

'K. de Hond en S. Schoolmeesters, Transvorm: ‘Aan de slag met zorgmedewerkers en innovatie’'

In het actieprogramma ‘Behoud Zorgpersoneel’ van Avans, Transvorm, IZZ en het ministerie van Volksgezondheid, werkt men samen om de uitstroom van startende professionals te beperken. Beroepsopleider Curio participeert ook actief. Lees er meer over in bijgaand artikel.  Via deze link kunt u het hele magazine aanvragen.


Contact


Meer informatie

Project

K. de Hond en S. Schoolmeesters, Transvorm: ‘Aan de slag met zorgmedewerkers en innovatie’

In het actieprogramma ‘Behoud Zorgpersoneel’ van Avans, Transvorm, IZZ en het ministerie van Volksgezondheid, werkt men samen om de uitstroom van startende professionals te beperken. Beroepsopleider Curio participeert ook actief.

Lees er meer over in bijgaand artikel
Via deze link kunt u het hele magazine aanvragen.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs

Ondernemers

Overheid

Locatie